28°C in MEIX DEVANT VIRTON

Algemene verkoopvoorwaarden

DEEL 1: ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN DE VESTIGING


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De reservering wordt overeengekomen met de verhuurder Eco-Camping de la Soye

· Adres (van de verhuurder): Rue de la Platinerie, 17 in 6769 Gérouville

· Telefoon: +32 498 18 79 11

· E-mailadres: marlonkerger@hotmail.com

· Bankrekening (van de verhuurder): IBAN BE33143109740346

· BTW-nummer (indien van toepassing): BE0736599984


Het contract is een toeristisch huurcontract. De huurperiode vormt een essentiële voorwaarde, zonder welke het contract niet tot stand zou zijn gekomen. De huurder kan zijn woonplaats niet vestigen in het gehuurde gebouw.


Het etablissement beschikt over 1 accommodatie voor een capaciteit van respectievelijk 4 personen.

Accommodatiedetails: La Maison en A; Rue de la Platinerie, 17 in 6769 Gérouville; capaciteit voor 4 personen


De huurder is verplicht de in de huurprijs aangekondigde maximale capaciteit te respecteren. Elke overtreding van deze clausule kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van dit contract, ten gevolge van de schuld van de huurder, waarbij het huurbedrag definitief verworven blijft door de verhuurder.


De huurder dient op de aangegeven dag en op de aangegeven tijdstippen te arriveren. Bij te late of vertraagde aankomst dient de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.


ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN HET CONTRACT

De huur wordt effectief na betaling van de prijs van het verblijf (100% van het bedrag):

· worden geïnd via het beveiligde betalingssysteem (Stripe) wanneer u online boekt;

· ofwel te betalen op het bankrekeningnummer van de verhuurder binnen 2 dagen na ontvangst van de elektronische reserveringsbevestiging (voucher).


Het gehele verblijf dient bij aankomst te worden betaald. In geval van niet-betaling behoudt de verhuurder zich het recht voor om de bij de boeking als garantie gegeven bankkaart te debiteren of om het contract te annuleren in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden die bij de boeking zijn aanvaard.


Tenzij anders vermeld in de gereserveerde aanbieding, omvat de prijs van het verblijf niet:

·Badhanddoek: huurdersverantwoordelijkheid


ARTIKEL 3: SOLIDARITEIT

Bij meerdere huurders is degene die de reservering heeft gemaakt verantwoordelijk voor de schulden en vorderingen van alle huurders.


ARTIKEL 4: LAATSTE BETALING

Indien de verhuurder de betalingen niet binnen de gestelde termijn ontvangt, kan hij de huur opzeggen per aangetekende brief of e-mail binnen de 2 dagen volgend op de voorziene betalingsdatum.

Deze clausule is niet van toepassing op late boekingen.


Elk door de huurder verschuldigd bedrag dat 2 dagen na de vervaldatum niet is betaald, zal van rechtswege een rente opleveren en zonder ingebrekestelling, ten gunste van de verhuurder, een rente tegen de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum, de rente voor elke maand begon voor de hele maand te betalen.


ARTIKEL 5:ANNULERINGEN – VOORTIJDIG VERTREK – NO-SHOW


a) Annulering door de huurder

Elke annulering moet per aangetekende brief of e-mail worden gemeld en aan de verhuurder worden gericht.

De annuleringsvoorwaarden vastgelegd in het elektronische bestelformulier (voucher) zijn van toepassing.


In geval van overmacht (of handelen van de prins) voor de ene of de andere partij:


1. De datum van uitvoering van het contract wordt uitgesteld naar een tussen partijen overeen te komen latere datum (voucher voor een bedrag gelijk aan dat van de reservering in mindering te brengen op een toekomstig verblijf).

Indien binnen een periode van 18 maanden geen overeenstemming kan worden bereikt, worden de betaalde bedragen volledig aan de huurder terugbetaald.


2.In overleg tussen beide partijen wordt het contract opgezegd en worden alle reeds door de verhuurder ontvangen bedragen aan de huurder terugbetaald.


b) Annulering door verhuurder

Elke annulering dient per aangetekende brief of e-mail te worden gemeld en aan de huurder te worden gericht.

De annuleringsvoorwaarden vastgelegd in het elektronische bestelformulier (voucher) zijn van toepassing.


In geval van overmacht (of handelen van de prins) voor de ene of de andere partij:


1. De datum van uitvoering van het contract wordt uitgesteld naar een tussen partijen overeen te komen latere datum (voucher voor een bedrag gelijk aan dat van de reservering in mindering te brengen op een toekomstig verblijf).

Indien binnen een periode van 18 maanden geen overeenstemming kan worden bereikt, worden de betaalde bedragen volledig aan de huurder terugbetaald.


2.In overleg tussen beide partijen wordt het contract opgezegd en worden alle reeds door de verhuurder ontvangen bedragen aan de huurder terugbetaald.


c) Voortijdig vertrek

Het voortijdig vertrek van de huurder heeft geen enkele terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van de prijs van het verblijf tot gevolg.


d) No-show van de huurder (no-show)

Indien de huurder niet komt opdagen binnen de 24 uur volgend op de aankomstdatum vermeld op het contract:

· de reservering vervalt automatisch;

· de betalingen blijven bij de verhuurder, die zich het recht voorbehoudt het saldo van de huurder te vorderen;

· de verhuurder kan over zijn eigendom beschikken.


ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEDEN – VERZEKERING

a) Brandverzekering

De huurder dient verzekerd te zijn door een Brandverzekering (resort) voor eventuele schade die hij aan het gebouw en het gehuurde meubilair toebrengt.


De huurder verklaart, na dit te hebben geverifieerd, voor dergelijke risico's gedekt te zijn door zijn persoonlijke brandverzekering (resortverzekering).


In geval van wanprestatie verbindt de huurder zich ertoe een contract af te sluiten dat dit risico dekt.


b) Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (privéleven)

De huurder verklaart dat hij verzekerd is voor een familiale burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (privéleven).


In geval van wanprestatie verbindt de huurder zich ertoe een contract af te sluiten dat dit risico dekt.

 

ARTIKEL 7: HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaan.Bij niet-naleving van deze regel heeft de verhuurder het recht om de huurder de toegang tot zijn zaak te weigeren. Weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de verhuurder, zodat bij vertrek van de huurder geen terugbetaling in aanmerking kan komen.


ARTIKEL 8: GEBRUIK EN BEZETTING VAN HET GEBOUW

De huurder verbindt zich ertoe zich respectvol te gedragen tegenover de bewoners en de omgeving in het algemeen (fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.). Hij gebruikt het gehuurde overeenkomstig de bestemming ervan en als een verstandig en verantwoordelijk persoon.


De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de verhuurder.


Levendige feesten zoals studentengevechten, pantyverbranding, dansfeesten etc. zijn niet toegestaan.


ARTIKEL 9: KLACHTEN

Elke klacht dient binnen de 8 dagen na het einde van het verblijf per aangetekende brief of e-mail aan de verhuurder te worden overgemaakt. Bewijsstukken moeten worden bijgevoegd.


Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de accommodatie gelegen is bevoegd.

 

ARTIKEL 10: CONTROLE VAN REIZIGERS

Verhuurder is gerechtigd de identiteit van alle bewoners van de accommodatie te controleren en vast te leggen conform de wet van 2007. De huurder dient een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) te overleggen.


ARTIKEL 11: AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de huurder geacht kennis te hebben genomen van voormelde voorwaarden en alle clausules te hebben aanvaard, uiterlijk bij de onlineboeking, bij de betaling van de aanbetaling en/of het saldo van het verblijf, of bij de inbezitneming van het etablissement.DEEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP VIA ORC


ARTIKEL 1: DOEL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging ""Eco-Camping de la Soye"" worden gemaakt met behulp van de Regional Marketing Tool (ORC).

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Er is geen reservering mogelijk zonder dat de klant hiermee akkoord is gegaan. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.


ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden in goed vertrouwen en op basis van beschikbare gegevens opgesteld. De kaarten, foto's en illustraties zijn ter informatie en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief wordt gemaakt. De klant geeft ons de toestemming om eventuele kennelijke materiële fouten in de informatie die wij hem meedelen, te corrigeren.


ARTIKEL 3: PRIJS

De prijzen die op het moment van reserveren worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat u de dienst boekt.


De klant geeft ons toestemming om eventuele kennelijke prijsfouten te corrigeren.


ARTIKEL 4: RESERVERING

De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd.Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de noodzakelijke en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te kunnen maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.


ARTIKEL 5: BOEKINGSPROCES

Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via de elektronische reserveringsvoucher die online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering alle gegevens in te vullen die nodig zijn voor de reservering. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot aan de validatie: invoeren van de bankkaart in geval van een aanvraag tot garantie of vooruitbetaling, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst (s) en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.


ARTIKEL 6: BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERING

De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail bevat een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de reservering en het adres van de vestiging waar de klant de reservering heeft gemaakt. Klant kan zijn klachten indienen.


ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, de klant, indien het contract een specifieke datum of een bepaalde uitvoeringsperiode voorziet, niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering:

- accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijvoorbeeld vakantieaccommodatie),

- vervoer,

- autoverhuur,

- catering en diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten.


ARTIKEL 8: RESPECT VOOR PRIVACY

Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (2016/679) (""AVG"").


De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens worden overgedragen aan onze partners, waaronder Elloha.com die de reserveringstool beheert, aanbieders van onlinebetalingen, dienstverleners gevestigd in derde landen. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen dat consistent is met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.


Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of post toe te sturen.


Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).


Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling van uw gegevens.Deze rechten kunt u uitoefenen door ons een e-mail te sturen, waarin u uw naam, voornaam en adres vermeldt, evenals het onderwerp van uw correspondentie.


Uw klachten met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.